Subsidieoverzicht

Hieronder vindt je een overzicht van subsidies en de partners waar je deze subsidies kan aanvragen. Op zoek naar een subsidie maar weet je niet waar je moet beginnen? Gebruik de zoekmachine van kenniscentrum sport om te kijken welke subsidie aansluit op jouw situatie.

SUBSIDIEOVERZICHT

Categorie

Informatie

Website

Algemeen    
Rabobank Clubkas campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne stelt Rabobank Eindhoven-Veldhoven een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Verenigingen en stichtingen die klant zijn van de Rabobank en voldoen aan de criteria en voorwaarden kunnen zich inschrijven voor deelname. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne wordt een bedrag verdeeld onder de verenigingen en stichtingen die zijn aangemeld voor de campagne. De leden beslissen over de verdeling van dit bedrag.

Ga naar de website
Vriendenloterij De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen. De helft van de inleg van de deelnemers gaat naar goede doelen. Ook clubs en verenigingen kunnen dit goede doel zijn. Ga naar de website
Voor je Buurt Voor je Buurt is hét crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Via Voor je Buurt zamel je  op eenvoudige manier geld, hulp of materiaal in. Ga naar de website
Sponsorkliks

Bij online aankopen via sponsorskliks betalen webwinkels een commissie voor elke bestelling. 75% van deze commissie gaat naar het sponsordoel dat door de aankoper wordt geselecteerd. Het aankoopbedrage van het product blijft hetzelfde.

Ga naar de website

Grote clubactie Verenigingen verkopen loten voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. Van de overige 20% wordt door de grote clubactie een loterij georganiseerd. Ga naar de website
Projecten en activiteiten

 

 
IAK Fonds Ieder kwartaal schenkt IAK een bedrag van maximaal € 1.000,- aan een lokaal goed doel of initiatief dat een duidelijke bijdrage levert aan de samenleving. Ga naar de website

"Rabobank Eindhoven - Veldhoven Cooperatiefonds"

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Eindhoven-Veldhoven projecten en activiteiten die voor lange tijd een bijdrage leveren aan de omgeving. Doel is om op basis van samenwerking met name maatschappelijke plannen waar te maken. De ondersteuning die het Coöperatiefonds biedt is niet gericht op het maken van winst en draait daarom niet om een tegenprestatie. Ga naar de website
Subsidie voor evenementen Subsidieregeling voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten en zinvolle vrijetijdsbesteding op vrijwillige basis voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Er kan subsidie aangevraagd worden voor jeugdwerk, deskundigheidbevordering van begeleiders, het opzetten van activiteiten of het oprichten van een vrijwilligersorganisatie. Ga naar de website
Vrijwillig Jeugdwerk gemeente Eindhoven Subsidieregeling voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten en zinvolle vrijetijdsbesteding op vrijwillige basis voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Er kan subsidie aangevraagd worden voor jeugdwerk, deskundigheidbevordering van begeleiders, het opzetten van activiteiten of het oprichten van een vrijwilligersorganisatie. Ga naar de website
Producten    
Verklaring omtrent gedrag Werkt uw vrijwilligersorganisatie met kinderen en jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kan het zijn dat uw vrijwilligers het verklaring omtrent gedrag gratis kunnen aanvragen. Kijk op de website of uw organisatie in aanmerking komt. Ga naar de website
Versterken van de sociale basis en vergroten van de leefbaarheid    
VSB Fonds VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het VSBfonds ondersteund initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het VSBfonds ondersteunt projecten met geld, kennis en/of netwerk. Ga naar de website
Kansfonds Het Kansfonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. De voorkeur gaat uit naar plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk die inhaken op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf ervaren. Ga naar de website
Het Oranje Fonds Het Oranje Fonds financiert projecten die betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Het doel van het oranjefonds is om mensen elkaar te laten ontmoeten of een nieuwe plek in de maatschappij te laten vinden. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen. Ga naar de website
Stichting Zabawas Stichting Zabawas verleent geldelijke steun personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen. Ga naar de website
Gebiedsgericht werken – Gemeente Eindhoven

Deze subsidie kan aangevraagd worden door bewoners, bewonersorganisaties en ondernemersverenigingen. De subsidie kan niet worden aangevraagd door een sportaanbieder maar wel door een lid van de sportaanbieder die woont in het betreffende gebied. Het beschikbare bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners in de wijk. in actiegebieden is extra budget per inwoner beschikbaar. Het budget kan gebruikt worden voor de kosten van activiteiten of initiatieven die bedoeld zijn voor het behoud of de verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk.

Ga naar de website
Handgeld gebiedscoordinatoren - Gemeente Eindhoven Deze subsidie kan worden aangevraagd voor initiatieven of interventies die bijdragen aan het versterken van de sociale basis. Het budget wordt ingezet in situaties waarin snelle afhandeling nodig is. De interventie of het initiatief vindt altijd plaats in samenwerking met verschillende partners. Er kan alleen een beroep worden gedaan op deze mogelijkheid wanneer er geen andere passende subsidieregeling binnen de gemeente is. Het maximaal aan te vragen budget is 5000,- euro. Neem voor meer informatie en aanvragen van de subsidie contact op met je gebiedscoördinator. Neem contact op met de gebiedscoördinator.
Inwonersinitiatieven budget- Gemeente Eindhoven  Deze subsidie kan aangevraagd worden voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale basis en die een eenmalige financiële boost kunnen gebruiken. Initiatiefnemers worden uitgenodigd om een presentatie te verzorgen voor een panel van minimaal twee bewoners, een gebiedscoördinator en iemand uit het team sociale basis. Zij beoordelen of de aanvraag wordt toegekend. Er kan maximaal € 15.000,- worden aangevraagd en bij cofinanciering maximaal € 20.000,-. Bekijk de flyer Ga naar de website
Duurzaamheid    
Stichting Waarborgfonds Sport Het SWS stimuleert het bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd, borgstellingen af aan banken. Ga naar de website
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Ga naar de website
Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug

Ga naar de website
Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie

Ga naar de website
Mensen met een beperking    
Cruijff foundation Samen met het NOC*NSF worden diverse sportprojecten voor gehandicapte kinderen financieel ondersteund. Deze ondersteuning is gericht op het stimuleren van de breedtesport en talentontwikkeling. Ga naar de website
Dirk Kuyt Foundation De Dirk Kuyt Foundation richt zich op alle aangepaste sporten. Van G-voetbal tot zeilen en van rolstoeltennis tot biljarten voor mensen met Parkinson. Het sportevenement- / project kent een regionaal- of landelijk karakter en is niet gericht op één specifieke vereniging of geselecteerde groep. Het evenement moet dus voldoen aan een ‘open inschrijving’. Wel kan een specifieke vereniging met de organisatie van een aangepast sporttoernooi bedoeld voor meerdere teams uit het land of regio een verzoek indienen. Ga naar de website
Johanna Kinderfonds Het JKF Kinderfonds ondersteunt projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van revalidatiezorg, werken, onderwijs en vrije tijd. Ga naar de website
Stichting Old Grand-Dad Club Stichting Old Grand-Dad Club bevordert en ondersteund sport-, spel- en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar. Ga naar de website
Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind NSGK financiert duurzame projecten voor kinderen en jongeren t/m 30 jaar die direct bijdragen aan een  samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal. Het project moet zorgen voor: een betere toegankelijkheid voor de doelgroep en/of empowerment van de doelgroep en/of een positieve beeldvorming bevorderen. Ga naar de website
Fundatie Van den Santheuvel Sobbe Stichting De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten. Ga naar de website
Ouderen    
Fonds Sluyterman van Loo Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten wil de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Projecten die zich richten op kwetsbare ouderen komen in aanmerking voor een financiele bijdrage. Projecten waarin vrijwilligers (met name actieve senioren) een rol spelen komen extra in aanmerking. Ga naar de website
Stichting Rooms catholyk Oude Armen Stichting RCOAK financiert projecten die gericht zijn op het vergroten van het levensplezier van ouderen (minimaal 65+) en die het leven van ouderen meer betekenis geven. Ga naar de website
Individuele financiele ondersteuning    
Stichting Leergeld - Gemeente Eindhoven - Meedoen bijdrage Gezinnen met een inkomen van maximaal 10% boven de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de Meedoenbijdrage. Per kind van 4 tot 12 jaar wordt € 254,00 en per kind van 12 tot 18 jaar wordt € 483,00 per jaar beschikbaar gesteld. Voor sportaanvragen geldt in principe een maximum van € 225,00  en voor culturele activiteiten € 450,00. Voor de andere aanvragen geldt geen maximum bedrag, maar wordt gekeken wat er nodig is om de activiteit te kunnen uitvoeren. Ga naar de website
Jeugd Fonds Cultuur Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Ga naar de website
Jeugd Fonds Sport Het Jeugd Fonds Sport is bestemd voor kinderen van 4 tot 18 jaar van financieel minder daadkrachtige ouders om hen een kans te bieden te gaan sporten. Ga naar de website
Foppe fonds Het Foppe fonds biedt financiële ondersteuning voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Ga naar de website